Legalnie usługi księgowe - kto może je wykonywać

Legalnie usługi księgowe - kto może je wykonywać

Od 10 sierpnia 2014 r. każdy zainteresowany, który ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni wymóg niekaralności, a także posiada polisę OC może prowadzić działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym samym posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest już wymagane. 

W powszechnej opinii są to tzw. biura rachunkowe. Ale w praktyce przedsiębiorca może powierzyć swoje dokumenty i obliczenie podatku:

 • osobie posiadającej certyfikat księgowy;
 • osobie posiadającej świadectwo Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (wydawane zanim pojawiły się certyfikaty księgowe);
 • doradcy podatkowemu;
 • adwokatowi;
 • radcy prawnemu;
 • biegłemu rewidentowi;.
 • organizacji zawodowej posiadającej osobowość prawną, spółdzielni, stowarzyszeniu lub izbie gospodarczej, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;
 •  podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych;
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej posiadającej status spółki doradztwa podatkowego;
 • przedsiębiorcom innym niż osoby fizyczne, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podmioty oferujące usługowe prowadzenie ksiąg i innych ewidencji mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Minimalną wysokość ubezpieczenia określają nie tylko przepisy wydane na podstawie ustawy o rachunkowości ale także np. przepisy dotyczące doradców podatkowych czy biegłych rewidentów.

Wiedząc to wszystko przedsiębiorca, świadomy swoich potrzeb i ponoszonego ryzyka, powinien:

 • sprawdzić – choćby przez Internet – na właściwej liście, czy wybrana przez niego osoba ma odpowiednie uprawnienia;
 • upewnić się czy osoba, której powierza księgi ma polisę gwarantująca jemu wypłatę odszkodowania w odpowiedniej wysokości.